Kallelse till årsmöte för SLHK, Svenska Lancashire Heelerklubben

Lördagen den 28 mars, 2020
Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 

Klockan 16:00

Dagordning:
§ 1 Justering av röstlängd.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
§ 4 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
§ 6 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7 Fastställande av dagordningen.
§ 8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust
§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
 B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
 C Beslut om styrelsens förslag till rambudget
§ 13 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
§ 14 Val av ordförande,ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16
§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till årsmötet.
§ 19 Utdelning av VP ”Årets Vackraste Heeler” 
 och VP ”Årets Arbetande Heeler”
§ 20 Mötet avslutas

Motioner till årsmötet skickas till vår sekreterare:
Svenska Lancashire Heeler Klubben
c/o Charlotta Bentzén Normlösa, Brynshult
596 93 SKÄNNINGE ylvinen@gmail.com

Inkomna senast den 30 januari 2020

Motionsstopp
För att motionen ska behandlas av årsmötet ska den vara inkommen i rätt tid. När din klubb har motionsstopp framgår av stadgarna, men också i utlysandet av årsmötet ska det anges när sista motionsdag är, och vart de ska skickas. Motioner kan sändas in via såväl vanlig post som e-post. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram.