Kallelse till årsmöte för SLHK, Svenska Lancashire Heelerklubben

Lördagen den 28 mars, 2020
Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 

Klockan 16:00

Dagordning:
§ 1 Justering av röstlängd.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
§ 4 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
§ 6 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7 Fastställande av dagordningen.
§ 8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust
§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
 B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
 C Beslut om styrelsens förslag till rambudget
§ 13 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
§ 14 Val av ordförande,ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16
§ 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till årsmötet.
§ 19 Utdelning av VP ”Årets Vackraste Heeler” 
 och VP ”Årets Arbetande Heeler”
§ 20 Mötet avslutas

Motioner till årsmötet skickas till vår sekreterare:
Svenska Lancashire Heeler Klubben
c/o Charlotta Bentzén Normlösa, Brynshult
596 93 SKÄNNINGE ylvinen@gmail.com

Inkomna senast den 30 januari 2020

Motionsstopp
För att motionen ska behandlas av årsmötet ska den vara inkommen i rätt tid. När din klubb har motionsstopp framgår av stadgarna, men också i utlysandet av årsmötet ska det anges när sista motionsdag är, och vart de ska skickas. Motioner kan sändas in via såväl vanlig post som e-post. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram.

Ordförande om RAS-helgen

Hemma igen efter en jättetrevlig helg med Heeler-vänner i Eskilstuna! Tillsammans har vi gjort ett förslag på uppdatering av RAS och vi har också genomfört en träff om vår ras och hur vi tänker runt fokusområden framåt.
Tusen tusen tack till er alla! Tack till mina två kollegor i avelskommitten för SLHK, Loulou Eklund och Christine Hellmér. Utan er hade vi inte fixat detta! Tack till resten av styrelsen som stöttat och hjälpt till med planer och förberedelser, ni är ett härligt gäng! Tack till alla uppfödare, hanhundsägare,medlemmar och intresserade som deltog och bidrog med värdefulla synpunkter och då ett särskilt tack till Therese Löf, Linn Broström, Charlotta Bentzen samt Catharina Almroth som lovat att uppdatera det gamla RAS med ny text och information. Vi beslutade även att be Sophia Adrian om hjälp med att uppdatera texten om avel, så när Sophia fått frågan hoppas vi att hon tackar ja, så tack på förhand!

Vi beräknas vara klara med en uppdaterad version av RAS 2020 på Alla-hjärtans- dag 2019 och då lägger vi ut versionen på vår hemsida för genomläsning så att vi sedan kan slå fast det på årsmötet. Än en gång, tack alla! ❤

//Susanne Nilsson